RanLOS Logo White 6pt
Categories
PR - All PR - Regulatory

Kommuniké från årsstämma 2024 i RanLOS AB (publ)

Home > News

2023-05-24 (16.15 CEST)
Press release – Regulatorisk / Regulatory

Kommuniké från årsstämma 2024 i RanLOS AB (publ)

Vid årsstämman i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) i Mölndal den 24 maj 2024 beslutade enligt nedan. Alla beslut fattades med erforderlig majoritet.

RanLOS-PR

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra med en suppleant och att antalet revisorer ska vara en.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Lyrheden, Cécile Schilliger, Jan Carlsson och Daniel Åman. Anders Lyrheden omvaldes till styrelseordförande. Som suppleant valdes Susanne Schilliger Kildal. Till Bolagets revisor omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att Daniel Haglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Bemyndigandet ska gälla längst till och med nästa årsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq FirstNorth Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med SKMG som Certified Adviser, www.skmg.se.

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS bokslutskommunike 2023

2024-02-23 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS AB publicerar bokslutskommuniké för 2023

Hög säljaktivitet på global skala
Flertalet viktiga milstolpar har uppnåtts under 2023. Det har varit stort fokus på sälj, leverans och att bygga pipeline tillsammans med de globala återförsäljarna:

 • En delleverans har gjorts till den europeiska premiumbiltillverkaren som RanLOS fick en order av i mitten på 2023. Två ytterligare delleveranser kommer att genomföras och faktureras under 2024.
 • Pipelineutveckling: Vissa kunder har redan valt RanLOS som teknisk lösning och ansöker om intern budget, det uppskattade värdet för dessa affärer räknas till cirka 7 MSEK. Framgångsrika demonstrationer bidrar ytterligare till pipelineutvecklingen, dessa affärer värderas till cirka 10 MSEK. Utöver detta har tekniska möten hållits med kunder som utvärderar RanLOS lösning. Totalt värde för pipelinen under 2023 uppskattas till 70 MSEK.
 • En annan viktig milstolpe har varit att få ökad synlighet på marknaden. RanLOS marknadsföringssatsningar resulterade till exempel i en omslagsartikel i Microwave Journal, en av de främsta globala tidningarna i branschen. Det blev även stort intresse i samband med RanLOS partnerskap med Anritsu för 5G testning av fordon. Anritsu är en av världens största leverantörer av mätinstrument. Artikeln spreds globalt och översattes till fem olika språk.

Efter periodens slut säkrade RanLOS finansiering från huvudägare, Almi, samt bank på 4 MSEK. Lånen kommer endast tas vid behov, i det fall förväntad försäljning uteblir.


VD-kommentar
Under 2023 nådde RanLOS nya höjder. En av de mest noterbara prestationerna har varit uppbyggandet av vår pipeline på ca 70 MSEK med några av världens främsta biltillverkare, underleverantörer och testlabb.

Vidare har vi haft flera framgångsrika demonstrationer som tydligt visar tillförlitligheten och enkelheten hos vårt system. Dessa demonstrationer har inte bara imponerat på kunder utan även väckt nyfikenhet och intresse hos potentiella samarbetspartners. En följd av detta är bland annat det partnerskap vi har fått med mätinstrumentbolaget Anritsu.

Marknadspotentialen för OTA-testning är stor och växer stadigt. För närvarande är det endast ett fåtal fordonstillverkare som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Men med en ökande efterfrågan förväntas detta bli standard inom några år. Genom att integrera vårt system med Anritsus instrument för 5G-mätningar, har vi skapat en nyckelfärdig lösning som alla kunder har råd med, den första med potential att bli standard på marknaden.

Allt detta ger oss inte bara trovärdighet och förtroende, utan också en stark grund för fortsatt tillväxt och framgång. Vår vision och dedikation driver oss att fortsätta att vara pionjärer inom vår bransch. Dessa spännande framsteg för RanLOS pekar på ett lovande 2024!

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För ytterligare information kontakta: 
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2024-02-23 08:30 CET.

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

2024-01-10 (11.15 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller “Bolaget”) meddelar idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 17 januari.

RanLOS-PR

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Bolagets aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Louice Rosdahl VD, RanLOS AB
E-post: louice.rosdahl@ranlos.com
Telefon: +46 (0) 730-81 99 91

Om RanLOS AB
RanLOS utvecklar innovativa och kostnadseffektiva mätsystem för testning av såväl antennsystem som connectivity hos fordon och andra uppkopplade enheter. RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal var verksam vid Chalmers Tekniska Högskola och grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS patenterade lösning består av både hårdvara och mjukvara och är baserad på flera års forskning. Bolaget har återförsäljare över hela världen och är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser, www.aqurat.se.

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS presents yearly review and update ahead of 2024

2023-12-20 (16.00 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS presents yearly review and update ahead of 2024

RanLOS is pleased to present an overview of the achievements and milestones attained over the last year. As we approach the close of 2023, we reflect on a period of promising developments and where we are right now. The efforts made during 2023 underscore the commitment we have to help our customers perform smarter and more cost-effective testing – aiming for a better connected world.

RanLOS key highlights of 2023:

 • International success: At the beginning of the year, RanLOS proudly delivered and installed the first test system in Japan, marking the beginning of an impactful year. Before summer, we sold our second test system to a leading European premium car manufacturer, further solidifying our presence in the market. It is a three-step delivery. The first one, which is also the largest one, was delivered and invoiced during the autumn of 2023.
 • Market expansion in Asia: During spring we intensified the efforts in China and Korea. We’ve had technical meetings and high interest from leading car manufacturers and suppliers, positioning RanLOS as a leading supplier of innovative test solutions.
 • Partnership with Anritsu: A major milestone in our journey was the establishment of a partnership with Anritsu, one of the largest suppliers of measurement instruments in the world. The collaboration resulted in an integration with our products, creating a new innovative solution for full-vehicle 5G testing, which attracted attention on a global scale. Our solution is the smartest and easiest today. It also comes with a fraction of the cost compared to our competitors’ solutions, which means it has the potential to be a standard on the market.
 • Media recognition: RanLOS marketing efforts spanned across all geographies and resulted in, for example, a cover story in Microwave Journal, the foremost global magazine in our industry. We also got great publicity for our article and solution with Anritsu. The article was translated into 5 different languages and spread around the world. The exposure in media during the last year is a testament that we have a high reach and reliability within the community.
 • Pipeline development: Beyond the product deliveries, we have actively focused on building a robust pipeline. Some customers have already chosen us as their preferred technical solution and are now applying for internal budgets, the estimated value for these deals counts to approximately 7MSEK. Successful demonstrations further contribute to our pipeline development, these deals have an estimated value of around 10MSEK. In addition, we have a lot of technical meetings and customers that are evaluating us. These ongoing evaluations by potential customers indicate a value of approximately 50MSEK.

Summary and anticipations for 2024:
As we conclude this year, RanLOS looks forward to the opportunities that lie ahead in 2024. The development of our pipeline positions us for continued success and helps in our commitment to deliver innovative and cost-effective solutions to customers around the world. RanLOS also remains dedicated to maximizing the value for all shareholders through strategic initiatives, product innovation, and market expansion.


For further information, please contact:
Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0)730-81 99 91

This disclosure contains information that RanLOS is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons, on December 20, 2023, at 16:00 CET.

About RanLOS AB
RanLOS is an innovative provider of OTA test solutions for full-vehicle connectivity and antenna testing. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal, one of the world’s most influential antenna experts. Professor Kildal also founded the companies Bluetest and Gapwaves. RanLOS has its origins from Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden, and is listed on Nasdaq Stock Exchange. RanLOS aims to provide customers with the most cost-efficient and easy-to-use OTA test solutions. The patented hardware and proprietary software are based on several years of research and are designed to test all relevant standards such as 4G, 5G, Wi-Fi, and V2X.

For more information, visit RanLOS website: www.ranlos.com

RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. Aqurat is RanLOS’ Certified Adviser.

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS utser Veronica Håård till ny CFO

2023-09-15 (09.00 CEST)
Göteborg, Sverige

Press release – Regulatorisk / Regulatory

RanLOS utser Veronica Håård till ny CFO

Veronica Håård har lång erfarenhet från noterade bolag, bland annat från sin tid på Smart Eye där hon arbetade nära RanLOS ordförande. Sedan flera år tillbaka driver Veronica VH Ekonomi, en byrå specialiserad på ekonomi och HR. Hon började på RanLOS innan sommaren och har fram tills nu arbetat med löpande ekonomi och personal.

Veronica Håård CFO

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

– Vi är oerhört glada att ha Veronica på plats som ny CFO för RanLOS. Jag har arbetat med Veronica i många år och hon har ett fantastiskt driv och bred kompetens. Hon kommer att vara en stor tillgång för RanLOS i vårt fortsatta arbete med att växa och utveckla bolaget. Vi vill också passa på att tacka Lena Sjödahl för hennes dedikerade arbete med RanLOS i många år och önska henne stort lycka till med sina andra uppdrag, kommenterar Anders Lyrheden, ordförande i RanLOS.

– Det känns fantastiskt bra och spännande att börja på RanLOS och jag ser fram emot att vara med på den kommande tillväxt- och utvecklingsresan. Det finns mycket passion och driv i bolaget. Med mina erfarenheter och stora engagemang hoppas jag kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Veronica Håård.

Veronica Håård kommer att ingå i RanLOS ledning och tillträder sin tjänst senast den 30 oktober 2023. Lena Sjödahl kommer att vara kvar i RanLOS till dess att Veronica påbörjar sitt nya uppdrag.


För mer information, kontakta:
Louice Rosdahl, VD RanLOS AB
Telefon: +46 (0)73-081 99 91
Email: louice.rosdahl@ranlos.com

Om RanLOS AB
RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.


RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-15 09:00 CEST.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Kontakt

Louice Rosdahl
VD, RanLOS AB

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS delårsrapport januari – juni 2023

2023-08-24 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS delårsrapport
januari - juni 2023

RanLOS-Japan_BW

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hög säljaktivitet och intensifierade kunddialoger
RanLOS har arbetat på bred front med de internationella marknaderna, möjliggjort av samarbetet med återförsäljarna i Japan, Kina, Korea, USA och Europa:

 • Pipelinen har kvalificerats ytterligare och består av flertalet ledande biltillverkare och leverantörer på varje internationell marknad
 • Flertalet demonstrationer har hållits för globala biltillverkare samt Tier 1-bolag
 • RanLOS har bland annat medverkat på utvalda mässor i Shanghai, Nagoya och Michigan

I slutet av perioden fick RanLOS en order från en global biltillverkare i premiumsegmentet. RanLOS kommer att leverera en nyckelfärdig lösning bestående av både hårdvara och mjukvara. Det initiala ordervärdet är 3,8 miljoner kronor. Cirka 40 % är återkommande licensintäkter.

RanLOS noterades framgångsrikt på Nasdaq First North Growth Market i slutet av mars. Noteringsprocessen pågick under Q1 2023:

 • RanLOS publicerade sin Bolagsbeskrivning och erbjudande om att teckna aktier i slutet av februari
 • Affärsvärlden publicerade sin IPO-analys av RanLOS i början av mars, vilken resulterade i noll flaggor
 • Intresset för RanLOS teckning var mycket stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. 218% av emissionen tecknades

I samband med noteringen gjordes en nyemission. Kapitalet från nyemissionen kommer primärt att användas till säljaktiviteter.

VD-kommentar
Vi har ett mycket högt kundintresse för våra produkter och har pågående säljdialoger med ledande aktörer på alla våra fokusmarknader. Potentialen för vår lösning är mycket hög och vi har ett unikt erbjudande på en snabbt växande marknad. Ordern vi fick i juni från en global biltillverkare i premiumsegmentet är den första på den europeiska marknaden och en viktig referens för oss. Den initiala affären är på 3,8 miljoner kronor. Vi ser detta som startskottet på ett flerårigt samarbete med kunden.

I slutet av mars noterades vi på Nasdaq First North Growth Market. Det är ett stort steg på vår tillväxtresa samt en kvalitetsstämpel för oss i våra pågående kunddialoger. Vi har stort kostnadsfokus och håller fast vid lagd affärsplan som kommer att ta oss till kassaflödespositiva i slutet av 2024. För att lyckas med detta behöver vi sälja ett fåtal system. Säljarbetet vi gör nu kommer att ge resultat på sikt. Vi är mycket trygga med den pipeline och de leads vi har arbetat upp.

Slutord
Potentialen på marknaden för OTA-testning är stor och växer kraftigt. I dagsläget är det endast några få biltillverkare runt om i världen som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Om några år kommer detta troligen vara standard då mätbehovet ökar konstant.

Vi har en unik position på marknaden. Detta i kombination med en smart kostnadsmodell där vi kan skala upp effektivt med internationella återförsäljare gör att vi har rätt förutsättningar för snabb expansion.

Vi ser fram emot att fortsätta bygga värde för både nya och befintliga aktieägare i RanLOS!

Louice Rosdahl
VD RanLOS

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För mer information:
Louice Rosdahl, VD RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 73081 99 91
Email: Louice.rosdahl@ranlos.com


RanLOS
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-0824 08:30 CET.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnova-projekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

RanLOS receives an order from a global car manufacturer​

2023-06-26 (15.30 CEST)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS receives an order of SEK 3.8 million from a global car manufacturer

RanLOS has achieved a significant milestone by securing an order from a European car manufacturer in the premium segment. The sale means that RanLOS will supply both hardware and software for testing of connected vehicles.

RanLOS order global car manufacturer

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RanLOS system will play an important role during the customer’s product development process and will be used for testing of connected vehicles. The goal is to test earlier and continuously during product development to optimize performance, safety, and user experience.

The initial revenue for the agreement is estimated at SEK 3.8 million, calculated over a product life cycle of 10 years. Approximately 40% of the value is recurring licensing revenue. The order is a great confirmation of how well RanLOS’ innovative solutions meet the demand and requirements from the industry. The sale is the first on the European market and the delivery consists of RanLOS’ large system, Sub-6 GHz, but also new modules and additional products that will be developed together with the customer and delivered in the coming year.

Louice Rosdahl, CEO at RanLOS, comments on this milestone:
“This order marks a significant breakthrough for RanLOS in the European market. The industry needs new smart solutions for testing of connected vehicles – which we can offer with our cost-efficient solution. Together with the customer, we will also develop new modules and products of substantial value, that other customers are already interested in. This will further strengthen our portfolio. We are extremely proud of this order and look forward to working together with the customer towards a better connected society.”

For further information, please contact:

Louice Rosdahl, CEO
Email: louice.rosdahl@ranlos.com
Phone: +46 (0) 730-81 99 91

Lars Granbom, Sales Director
Email: lars.granbom@ranlos.com
Phone: +46 (0) 70-319 65 30

This disclosure contains information that RanLOS is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons, on
June 26, 2023, at 15:30 CET.

About RanLOS AB (publ)
RanLOS has its origins in research at Chalmers University of Technology. The company was founded in 2016 by Professor Per-Simon Kildal (1951-2016), who was one of the foremost antenna experts in the world. Professor Kildal, who also founded the companies Gapwaves and Bluetest, had an idea of a simple and cost-effective measurement system to test connectivity in vehicles, base stations, and other connected devices.

RanLOS hardware and proprietary software are based on several years of research and have for example been validated in the SIVERT project (FFI-Vinnova) together with Volvo Cars, Volvo AB, RISE, and Lund University. RanLOS products are designed to test standards such as 3G, 4G, 5G, and wifi.

For more information, visit RanLOS website:
www.ranlos.com

RanLOS is listed on Nasdaq First North Growth Market. Aqurat is RanLOS’ Certified Adviser.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

Kommuniké från årsstämma i RanLOS AB (publ)

2023-05-29 (09.16 CEST)
Press release – Regulatorisk / Regulatory

Kommuniké från årsstämma i RanLOS AB (publ)

Vid årsstämma i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) i Göteborg den 26 maj 2023 beslutade enligt nedan. Alla beslut fattades med erforderlig majoritet.

RanLOS-göteborg

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget 2022. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde ledamöterna Anders Lyrheden, Cécile Schilliger Kildal, Jan Carlsson och Daniel Åman. Anders Lyrheden omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att Daniel Haglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Bemyndigandet ska gälla längst till och med nästa årsstämma.

Ändring av Bolagsordning
Stämman beslutade att bolagsordningens bestämmelse om hembud för aktier av serie A ska tas bort.
Ort för Bolagsstämma ändras till den ort där styrelsen har sitt säte eller i Mölndals kommun.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Louice Rosdahl, VD, RanLOS, +46 73 081 9991, louice.rosdahl@ranlos.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29e maj 2023, kl. 09.15 CEST.

Om RanLOS AB
RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

För mer information, se RanLOS hemsida här: www.ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är Bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

Kallelse till årsstämma i RanLOS AB (publ)

2023-04-21 (10.00 CEST)
Press release – Regulatorisk / Regulatory

Kallelse till årsstämma i RanLOS AB (publ) / Notice to attend the Annual General Meeting of RanLOS AB (publ)

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2023 kl. 14.00 på Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg.
The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on 26 May 2023 at 2:00 p.m. at Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg.

RanLOS-kallelse

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2023 kl. 14.00 på Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg. The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on 26 May 2023 at 2:00 p.m. at Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg.

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

 1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2023, samt
 2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 22 maj 2023. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com.

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

 1. be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 17th 2023, and
 2. provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 22th 2023. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder’s full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 17 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 22 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 17 2023. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee’s instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 22 2023 will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande 
  Opening of the meeting
 1. Val av ordförande vid stämman
  Election of chairman of the meeting
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of the voting register
 1. Val av en eller två justeringspersoner
  Election of one or two persons to verify the minutes
 1. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened
 1. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  Presentation of the annual report and the auditor’s report
 1. Beslut om / Resolutions regarding

  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
  Adoption of the income statement and balance sheet for the Company

  b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Discharge from liability for the directors and the CEO

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
  Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
  Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor
 1. Val av styrelse  
  Election of the Board of Directors
 1. Val av revisor 
  Election of auditor
 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
  Resolution regarding authorization of the Board of Directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles
 1. Beslut om ändring av bolagsordningen
  Resolution regarding amendment of the articles of association
 1. Stämmans avslutande
  Closing of the meeting

 

Styrelsens förslag / Proposed resolutions by the Board of Directors

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser istället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.


Punkt
 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposed that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.


Punkt
 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four without deputies. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.


Punkt
 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

Aktieägare (med 74,7% av rösterna) föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dess koncern eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Shareholder (with 74,7% of the votes) proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1,5 price base amount for the external Chairman and 1 price base amount to the external board member. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed or operational with the Company, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.


Punkt
 11: Val av styrelse / Election of the Board of Directors

Aktieägare (med 74,7% av rösterna) föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson och Cécile Schilliger.

Shareholder (with 74,7% of the votes) proposes the re-election of: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson and Cécile Schilliger.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden.

Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors

En presentation av de föreslagna personerna för omval finns på Bolagets hemsida: www.ranlos.com.

Further information about the other proposed directors can be found on www.ranlos.com.


Punkt 12: Val av revisor /
 Election of auditor

Aktieägare (med 74,7% av rösterna) föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

Shareholder (with 74,7% of the votes) proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.


Punkt
 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company’s share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital in connection with acquisitions or continued expansion. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.


Punkt
 14: Beslut om ändring av bolagsordningen / Resolution regarding amendment of the articles of association

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelse om hembud för aktier av serie A tas bort.

Styrelsen föreslår vidare att en ny punkt 11 införs i bolagsordning med följande lydelse.

”11 ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

 Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Mölndals kommun.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting decide to amend the articles of association by removing the provision on Post-transfer Purchase for series A shares.

The board further proposes that a new point 11 be introduced in the articles of association with the following wording.

“11  PLACE FOR HOLDING GENERAL MEETINGS

A general meeting is to be held where the board of directors has its registered office or in the municipality of lndal.”


Majoritetsregler
 / Majority rules
Beslut i enlighet med punkt 13 och 14 kräver att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Resolution in accordance with clause 13 and 14 is valid only if supported by shareholders representing at least 2/3 of both the votes cast and the votes represented at the meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2 009 100, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 1 025 200 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 10 864 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 2 009 100, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 1 025 200 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 10 864 200 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company’s office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company’s website , www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


För ytterligare information kontakta:
 
Louice Rosdahl, CEO RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB
www.aqurat.se  


Om RanLOS AB
 
RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

För mer information, se RanLOS hemsida: www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Aqurat Fondkommission som Certified Adviser, www.aqurat.se.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

Categories
PR - All PR - Regulatory

Nytt datum för årsstämman 2023

2023-04-19 (15.10 CEST)
Pressrelease (SE) – Regulatorisk

Nytt datum för årsstämman 2023

Styrelsen i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget) har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 26 maj 2023.

news-ranlos

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget) har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 26 maj 2023.

Bolagets årsstämma kommer att hållas den 26 maj 2023, kl 14.00. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 4 maj 2023. För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louice Rosdahl VD, RanLOS AB (publ)
E-post: louice.rosdahl@ranlos.com
Telefon: +46 (0) 730-81 99 91

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.