RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2023-05-24 (16.15 CEST)
Press release – Regulatorisk / Regulatory

Kommuniké från årsstämma 2024 i RanLOS AB (publ)

Vid årsstämman i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) i Mölndal den 24 maj 2024 beslutade enligt nedan. Alla beslut fattades med erforderlig majoritet.

RanLOS-PR

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget 2023. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra med en suppleant och att antalet revisorer ska vara en.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Anders Lyrheden, Cécile Schilliger, Jan Carlsson och Daniel Åman. Anders Lyrheden omvaldes till styrelseordförande. Som suppleant valdes Susanne Schilliger Kildal. Till Bolagets revisor omvaldes det auktoriserade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att Daniel Haglund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde. Bemyndigandet ska gälla längst till och med nästa årsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq FirstNorth Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med SKMG som Certified Adviser, www.skmg.se.

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

RanLOS are ready for global expansion
News

Ready for global expansion

With a pipeline of approximately SEK 70 million involving some of the world’s leading car manufacturers, subcontractors, and test labs, RanLOS is ready for global scaling.

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.