RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2023-08-24 (08.30 CET)
Gothenburg, Sweden

Press release – Regulatory

RanLOS delårsrapport
januari - juni 2023

RanLOS-Japan_BW

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Hög säljaktivitet och intensifierade kunddialoger
RanLOS har arbetat på bred front med de internationella marknaderna, möjliggjort av samarbetet med återförsäljarna i Japan, Kina, Korea, USA och Europa:

  • Pipelinen har kvalificerats ytterligare och består av flertalet ledande biltillverkare och leverantörer på varje internationell marknad
  • Flertalet demonstrationer har hållits för globala biltillverkare samt Tier 1-bolag
  • RanLOS har bland annat medverkat på utvalda mässor i Shanghai, Nagoya och Michigan

I slutet av perioden fick RanLOS en order från en global biltillverkare i premiumsegmentet. RanLOS kommer att leverera en nyckelfärdig lösning bestående av både hårdvara och mjukvara. Det initiala ordervärdet är 3,8 miljoner kronor. Cirka 40 % är återkommande licensintäkter.

RanLOS noterades framgångsrikt på Nasdaq First North Growth Market i slutet av mars. Noteringsprocessen pågick under Q1 2023:

  • RanLOS publicerade sin Bolagsbeskrivning och erbjudande om att teckna aktier i slutet av februari
  • Affärsvärlden publicerade sin IPO-analys av RanLOS i början av mars, vilken resulterade i noll flaggor
  • Intresset för RanLOS teckning var mycket stort och erbjudandet blev kraftigt övertecknat. 218% av emissionen tecknades

I samband med noteringen gjordes en nyemission. Kapitalet från nyemissionen kommer primärt att användas till säljaktiviteter.

VD-kommentar
Vi har ett mycket högt kundintresse för våra produkter och har pågående säljdialoger med ledande aktörer på alla våra fokusmarknader. Potentialen för vår lösning är mycket hög och vi har ett unikt erbjudande på en snabbt växande marknad. Ordern vi fick i juni från en global biltillverkare i premiumsegmentet är den första på den europeiska marknaden och en viktig referens för oss. Den initiala affären är på 3,8 miljoner kronor. Vi ser detta som startskottet på ett flerårigt samarbete med kunden.

I slutet av mars noterades vi på Nasdaq First North Growth Market. Det är ett stort steg på vår tillväxtresa samt en kvalitetsstämpel för oss i våra pågående kunddialoger. Vi har stort kostnadsfokus och håller fast vid lagd affärsplan som kommer att ta oss till kassaflödespositiva i slutet av 2024. För att lyckas med detta behöver vi sälja ett fåtal system. Säljarbetet vi gör nu kommer att ge resultat på sikt. Vi är mycket trygga med den pipeline och de leads vi har arbetat upp.

Slutord
Potentialen på marknaden för OTA-testning är stor och växer kraftigt. I dagsläget är det endast några få biltillverkare runt om i världen som har investerat i egen mätutrustning för att mäta connectivity. Om några år kommer detta troligen vara standard då mätbehovet ökar konstant.

Vi har en unik position på marknaden. Detta i kombination med en smart kostnadsmodell där vi kan skala upp effektivt med internationella återförsäljare gör att vi har rätt förutsättningar för snabb expansion.

Vi ser fram emot att fortsätta bygga värde för både nya och befintliga aktieägare i RanLOS!

Louice Rosdahl
VD RanLOS

Rapporten i sin helhet, samt tidigare finansiella rapporter, finns på www.ranlos.com

För mer information:
Louice Rosdahl, VD RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 73081 99 91
Email: Louice.rosdahl@ranlos.com


RanLOS
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som RanLOS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-0824 08:30 CET.

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnova-projekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles

RanLOS are ready for global expansion
News

Ready for global expansion

With a pipeline of approximately SEK 70 million involving some of the world’s leading car manufacturers, subcontractors, and test labs, RanLOS is ready for global scaling.

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.