RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2023-03-06
Pressrelease (SE)

RanLOS erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör villkor för Erbjudandet

Styrelsen i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och att i anslutningen till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 24 maj 2022, erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att förvärva sammanlagt 600 000 B-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”). Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 7 mars till och med den 20 mars 2023 och preliminär första handelsdag är den 31 mars 2023. Därutöver kan Erbjudandet komma att utökas med ytterligare cirka 2,25 MSEK, vilket motsvarar högst 90 000 aktier, genom en övertilldelningsoption. RanLOS har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,3 MSEK, motsvarande 62 procent av emissionslikviden.

Nasdaq First North Growth Market-V2V-RanLOS-5G

Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 7 mars till och med den 20 mars 2023 och preliminär första handelsdag är den 31 mars 2023. Därutöver kan Erbjudandet komma att utökas med ytterligare cirka 2,25 MSEK, vilket motsvarar högst 90 000 aktier, genom en övertilldelningsoption. RanLOS har på förhand erhållit teckningsåtaganden om cirka 9,3 MSEK, motsvarande 62 procent av emissionslikviden.

Memorandum avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedel kommer att publiceras på RanLOS (www.ranlos.com), Aqurat Fondkommission ABs (www.aqurat.se) och Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) respektive hemsidor i samband med att teckningsperioden öppnar. Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att RanLOS uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och har meddelat att ansökan om notering kommer att godkännas under förutsättning att, bland annat, Bolaget uppfyller tillämpligt spridningskrav.

Motiv till Erbjudandet
RanLOS är redo att öka tillväxttakten och söker därför kapital för att möjliggöra sin internationella satsning. Bolagets primära fokus är att bli en erkänd leverantör av testsystem i utvalda länder i Europa, Nordamerika och Asien. Då RanLOS huvudprodukt främst riktar sig till globala fordonstillverkare och underleverantörer har strategin varit att arbeta med återförsäljare för att nå en hög försäljningstakt. Bolaget har sedan några år tillbaka kontrakt med tre olika återförsäljare som täcker Europa, Japan, Kina, Korea och USA. Under 2022 hade RanLOS stort fokus på den Japanska marknaden och sålde sitt första system dit. Systemet beställdes av distributören TOYO Corporation och kommer demonstreras för en internationell koncern samt fordonstillverkare i Asien som söker innovativa lösningar för att mäta connectivity. Bolaget har redan stort intresse från många potentiella kunder och 2023 ses som ett stort genombrottsår för bolaget. Men för att nå den tänka tillväxten behöver bolaget intensifiera sin marknadsföring och sina säljinsatser för att stötta de internationella återförsäljarna.

Förutom att sälja befintliga produkter behöver Bolaget kapital för att utveckla nya moduler under 2023, bland annat för testning av fordon-till-fordon (V2V) kommunikation. Varje kund väntas investera i ett fåtal testsystem tillsammans med löpande licens för mjukvara och support, samt stor möjlighet till vidare modulförsäljning. Sammanfattningsvis behöver RanLOS resurser både för utveckling samt för att kontinuerligt underhålla sina säljdialoger.

Bolagets Styrelse har fått i uppdrag av ägarna att genomföra en nyemission och ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutom att ge Bolaget tillgång till tillväxtkapital syftar noteringen till att öka kännedomen om Bolaget bland nya kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras en nettolikvid om cirka 12 MSEK efter kvittning av lån samt kostnader relaterade till transaktionen.

Användningsområde:

  • 50 % till marknads- och säljinsatser (personal, demoanläggningar, stötta återförsäljare med exempelvis kampanjer och mässor)
  • 30 % till vidareutveckling av Bolagets produkt- och tjänsteerbjudande samt uppbyggnad av eftermarknad
  • 20 % till rörelsekapital samt ekonomisk buffert

Fördelningen av emissionslikviden mellan de olika aktiviteterna kan komma att ändras något vid behov.

Erbjudandet i sammandrag

   Anmälningsperiod: 7 – 20 mars 2023

   Erbjudandepris: 25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

   Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 600 000 B-aktier.

   Emissionslikvid: RanLOS tillförs 15MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

   Övertilldelningsoption: Övertilldelningsoptionen består av högst 90 000 nyemitterade aktier. De aktier som emitteras i övertilldelningsoptionen har samma teckningskurs som de i Erbjudandet.

   Värdering: Cirka 35,2 MSEK före Erbjudandet.

   Teckningsförbindelser: Cirka 9,3 MSEK motsvarande 62 procent av Erbjudandet.

   Preliminär första handelsdag: 31 mars 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

   Minsta teckningspost: 220 aktier motsvarande 5500 SEK.

   Utspädning: De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Erbjudandet och/ eller i samband med att övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 600 00 aktier från 1 409 100 aktier till högst 2 009 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 409 100 till 2 099 100 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 33 procent

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Nordicap Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare. MundeAhlberg Advokatbyrå AB, ansvarig för RanLOS legala granskning (due diligence) samt Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB, ansvarig för formalia avseende Bolagets emissionsbeslut, är legala rådgivare till RanLOS AB i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till RanLOS Certified Adviser.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

RanLOS vill bidra till ett bättre uppkopplat samhälle genom att skapa förutsättningar för att mäta connectivity på ett enklare, snabbare och smartare sätt. Bolaget grundades år 2016 och förbereds för en notering på Nasdaq First North Growth Market omkring den 31 mars 2023. Ytterligare information finns på www.ranlos.com.

Louice-web_BW

Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB

Kontakt

Louice Rosdahl
VD, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Bolagsbeskrivning

Other news & articles

RanLOS are ready for global expansion
News

Ready for global expansion

With a pipeline of approximately SEK 70 million involving some of the world’s leading car manufacturers, subcontractors, and test labs, RanLOS is ready for global scaling.

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.