RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2023-03-21 (21.00 CEST)
Pressrelease (SE)

RanLOS erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 31 mars 2023

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).

RanLOS-resultat-notering

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna aktier i RanLOS har varit mycket stort. De inkomna anmälningarna summeras till cirka 32,7 MSEK, fördelat på cirka 1 300 konton. Sett till Erbjudandet tecknades emissionen 218 procent.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader samt kan därutöver tillföras cirka 2,25 MSEK genom en övertilldelningsoption som motsvarar 15 procent av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

– Det stora intresset för RanLOS gör att vi kan välkomna många nya aktieägare i bolaget, vilket vi är väldigt glada för. Vår notering skapar en möjlighet att realisera vår vision där vi dels vill bidra till ett bättre uppkopplat samhälle samt även jobba mot att bli en ledande spelare på den globala testmarknaden, säger Louice Rosdahl, vd för RanLOS, efter resultatet från teckningsperioden.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 20 mars 2023. När nyemissionen inklusive övertilldelnings-optionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med upp till 690 000 aktier vilket innebär totalt upp till 2 099 100 aktier.

Teckningsåtagare
Innan teckningsperioden påbörjades hade RanLOS erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande cirka 9,3 MSEK, vilket motsvarade cirka 62 procent av Erbjudandet.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i informations-memorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan.
Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut omkring den 22 mars 2023
  • Likviddag är omkring den 24 mars 2023
  • Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 31 mars 2023

Stabiliseringsåtgärder
Bolaget har samtyckt till att Lago Kapital Oy kan komma att utföra transaktioner i samband med Erbjudandet i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på nivåer över dem som annars kan råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringsåtgärder kan utföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknad eller på annat sätt, vid valfri tidpunkt under perioden som inleds den första dagen som handel i aktierna sker på Nasdaq First North Growth Market och med avslutning senast 30 kalenderdagar därefter. Lago Kapital Oy har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.
Lago Kapital Oy kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Lago Kapital Oy måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har vidtagits. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Lago Kapital Oy att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Erbjudandet i sammandrag

   Anmälningsperiod: 7 – 20 mars 2023

   Erbjudandepris: 25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

   Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 600 000 B-aktier.

   Emissionslikvid: RanLOS tillförs 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.

   Övertilldelningsoption: Övertilldelningsoptionen består av högst 90 000 nyemitterade aktier. De aktier som emitteras i övertilldelningsoptionen har samma teckningskurs som de i Erbjudandet.

   Värdering: Cirka 35,2 MSEK före Erbjudandet.

   Teckningsförbindelser: Cirka 9,3 MSEK motsvarande 62 procent av Erbjudandet.

   Första handelsdag: 31 mars 2023 på Nasdaq First North Growth Market.

   Minsta teckningspost: 220 aktier motsvarande 5500 SEK.

   Utspädning: De befintliga aktieägare i Bolaget som inte tecknar aktier i Erbjudandet och/eller i samband med att övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer under aktuella förutsättningar att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknat Erbjudande medför initialt en ökning av antalet aktier i Bolaget med 600 00 aktier från 1 409 100 aktier till högst 2 009 100 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 30 procent av antalet aktier i Bolaget. Vid fullt nyttjande av överteckningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 1 409 100 till 2 099 100 aktier, motsvarande en total utspädning om cirka 33 procent 

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Rådgivare och Certified Adviser

Nordicap Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till RanLOS Certified Adviser. 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Louice-BW

Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB

Kontakt

Louice Rosdahl
VD, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Memorandum

Other news & articles

RanLOS are ready for global expansion
News

Ready for global expansion

With a pipeline of approximately SEK 70 million involving some of the world’s leading car manufacturers, subcontractors, and test labs, RanLOS is ready for global scaling.

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.