RanLOS Logo White 6pt

Home > News

2024-04-25 (19.00 CEST)
Press release – Regulatorisk / Regulatory

Kallelse till årsstämma i RanLOS AB (publ) / Notice to attend the Annual General Meeting of RanLOS AB (publ)

Aktieägarna i RanLOS AB (publ), org.nr 559046-1116, (”RanLOS” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2024 kl. 14.00 på Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

The shareholders of RanLOS AB (publ), corporate registration no. 559046-1116, (“RanLOS” or the “Company”), are hereby given notice to attend the Annual General Meeting to be held on 24 May 2024 at 2:00 p.m. at Flöjelbergsgatan 20B, 431 37 Mölndal.

RanLOS-kallelse

Rätt till deltagande och anmälan till årsstämma / Registration and Notification

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som:

 1. dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 15 maj 2024, samt
 2. dels har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 20 maj 2024. Anmälan ska skickas till RanLOS AB (publ), Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. Ovanstående får även inges elektroniskt och ska då skickas till: contact@ranlos.com.

Any shareholder wishing to participate at the Annual General Meeting must:

 1. be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15th 2024, and
 2. provide notice to RanLOS AB (publ) of its intention to participate so that the notice is received by the Company no later than May 20th 2024. The notice shall be sent to RanLOS AB, Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal. The above may also be sent electronically and shall then be sent to: contact@ranlos.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

The notice must include the shareholder’s full name, personal identification number or corporate identification number, shareholding, address, telephone number daytime and when applicable, information regarding number of attendees (maximum 2). The notice shall, where applicable, be accompanied by power of attorney, registration certificate, and other authorization documents.

Förvaltarregistrerade aktier / Nominee registered shares
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 15 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 20 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

To be entitled to participate at the Annual General Meeting, shareholders who have caused their shares to be registered with a nominee must request that they be temporarily registered in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear Sweden AB as per May 15 2024. The shareholder should provide notice to the nominee thereof in due time and register their shares with voting rights in accordance with the nominee’s instructions. Voting rights registration made by the nominee no later than May 20 2024 will be taken into account when preparing the share register.

Förslag till dagordning / Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande 
  Opening of the meeting
 2. Val av ordförande vid stämman
  Election of chairman of the meeting
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  Preparation and approval of the voting register
 4. Val av en eller två justeringspersoner
  Election of one or two persons to verify the minutes
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 
  Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened
 6. Godkännande av dagordning
  Approval of the agenda
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
  Presentation of the annual report and the auditor’s report
 8. Beslut om / Resolutions regarding

  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget
  Adoption of the income statement and balance sheet for the Company

  b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  Allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
  Discharge from liability for the directors and the CEO

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
  Resolution regarding determination of the number of directors, deputies, and auditors

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
  Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

 11. Val av styrelse  
  Election of the Board of Directors

 12. Val av revisor 
  Election of auditor

 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
  Resolution regarding authorization of the Board of Directors to issue shares and/or warrants and/or convertibles

 14. Stämmans avslutande
  Closing of the meeting 

Styrelsens förslag / Proposed resolutions by the Board of Directors

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting

Som ordförande vid stämman föreslås Anders Lyrheden, Ordförande i RanLOS AB, eller vid dennes förhinder den person som närvarande deltagare utser istället, att väljas till ordförande vid årsstämman.

Anders Lyrheden, Chairman of RanLOS AB is proposed as Chairman of the meeting, or in the event of an impediment, the person appointed by attendees to be elected as the chairman of the Annual General Meeting.

Punkt 8b: Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on allocation of the Company’s results according to the adopted balance sheet

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The Board of Directors proposed that all funds available to the Annual General Meeting be carried forward to new account.

Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer / Resolution regarding determination of the number of directors, deputies and auditors

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer ska vara en.

The Nomination Committee proposes that the number of directors is four without deputies. Furthermore, it is proposed that the number of auditors is one.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / Resolution regarding determination of the fees payable to the directors and the auditor

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,5 prisbasbelopp till extern ordförande och 1 prisbasbelopp till extern ledamot. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleanten eller styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller till styrelseledamot som är operativ i bolaget eller ej oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Vidare föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes that the fee for directors elected by the Annual General Meeting shall amount to a total of 1,5 price base amount for the external Chairman and 1 price base amount to the external board member. No fee shall be paid to the deputy director or to directors who are employed or operational with the Company, or to directors who are not independent in relation to major shareholders in the Company.

It is furthermore proposed that fees to be paid to the auditor shall be according to invoice approved by the Company.

Punkt 11: Val av styrelse / Election of the Board of Directors

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson och Cécile Schilliger. Susanne Schilliger Kildal föreslås att väljas in som Suppleant.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes the re-election of: Anders Lyrheden, Daniel Åman, Jan Carlsson and Cécile Schilliger. Susanne Schilliger Kildal is proposed as deputy.

Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Lyrheden.

Anders Lyrheden is proposed to be re-elected as the chairman of the Board of Directors

En presentation av de föreslagna personerna för omval finns på Bolagets hemsida: www.ranlos.com.

Further information about the other proposed directors can be found on www.ranlos.com.

Punkt 12: Val av revisor / Election of auditor

Aktieägare (med 75,3% av rösterna) föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs till Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG AB som revisor.

Shareholder (with 75,3% of the votes) proposes re-election of KPMG AB as auditor of the Company for the period until the end of the next Annual General Meeting. KPMG AB has informed that in the event it is re-elected, Daniel Haglund will continue in his capacity as principal auditor.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner / Resolution regarding authorization for the Board of Directors to issue shares, convertibles and/or warrants.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av Bolagets aktiekapital per dagen för stämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting authorizes the Board of Directors, until the next Annual General Meeting, on one or several occasions, with or without the preferential right of the shareholders to resolve on new issues of shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for respectively convert to shares in the Company, corresponding to a maximum of 15 percent of the Company’s share capital as of the day of the Annual General Meeting, for payment in cash, through set-off or issue in kind. The reason the Board of Directors shall be able to resolve on issues without preferential right for the shareholders in accordance with the above is primarily for the purpose of procuring new capital in connection with acquisitions or continued expansion. If the Board of Directors deems it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue in accordance with the above, this can be done at a subscription price corresponding to the quotient value of the shares.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

The Board of Directors, the CEO or the person appointed by the Board of Directors, shall be authorized to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.

Majoritetsregler / Majority rules
Beslut i enlighet med punkt 13 kräver att förslaget har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Resolution in accordance with clause 13 is valid only if supported by shareholders representing at least 2/3 of both the votes cast and the votes represented at the meeting.

Antal aktier och röster / Number of shares and votes
Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 2 009 100, varav 983 900 A-aktier med tio röster vardera och 1 025 200 är B-aktier med en röst vardera, vilket motsvarar totalt 10 864 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company on the date of this notice is 2 009 100, of which 983 900 are A-shares with ten votes each and 1 025 200 are B-shares with one vote each, which corresponds to a total of 10 864 200 votes. The Company holds no own shares.

Övrig information / Other information
Kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal och på Bolagets webbplats, www.ranlos.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska läggas fram på stämman, läggs fram genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

Copies of accounting documents and auditor reports, proxy forms, complete proposals for resolution, and other documentation will be available in accordance with the Swedish Companies Act, at the Company’s office on Flöjelbergsgatan 20C, 431 37 Mölndal and on the Company’s website , www.ranlos.com no later than three weeks prior to the Annual General Meeting, and will be forwarded to shares who request it and provide their address.

Frågerätt / Right to request information
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

The Shareholders are informed of their right according to Chapter 7, Section 32 of the Swedish Companies Act (2055:551) to request information from the Board of Directors and the CEO at the Annual General Meeting about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the Company’s financial situation.

Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

For information about how your personal data is processed, see https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.


För ytterligare information kontakta:
 
Louice Rosdahl, VD, RanLOS AB (publ)
Telefon: +46 73 081 99 91
E-post: Louice.rosdahl@ranlos.com

RanLOS är noterade på Nasdaq First North Growth Market. SKMG är bolagets Certified Adviser.

Om RanLOS AB 
RanLOS är en innovativ leverantör av kostnadseffektiva mätsystem för testning av antennsystem och connectivity. Företaget grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal, en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Bluetest och Gapwaves. RanLOS har sina rötter från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sverige, och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder såsom 4G, 5G, Wi-Fi och V2X. Läs mer på www.ranlos.com

RanLOS aktie (RLOS B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med SKMG som Certified Adviser, www.skmg.se.

Contact

Louice Rosdahl
CEO, RanLOS

louice.rosdahl@ranlos.com
+46 (0)73-081 99 91

Other news & articles

RanLOS are ready for global expansion
News

Ready for global expansion

With a pipeline of approximately SEK 70 million involving some of the world’s leading car manufacturers, subcontractors, and test labs, RanLOS is ready for global scaling.

Read more

We aim to create a better connected society. To do so we need easy-to-use and flexible solutions for testing wireless performance over-the-air (OTA). It includes all relevant standards today and tomorrow; such as 3G, 4G, 5G, and WiFi. Work with us and start measuring easier, faster and smarter.