Home > News

2023-04-11 (10.00 CEST)
Pressrelease (SE) – Regulatorisk

Stabiliseringsåtgärder har utförts och övertilldelningsoptionen har ej utnyttjats samt stabiliseringsperioden avslutas

Lago Kapital Oy (”Lago Kapital”) meddelar att övertilldelningsoptionen avseende 90,000 B-aktier i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) ej utnyttjas och att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

RanLOS-aktiemarknad

EJ FÖR PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Lago Kapital Oy (”Lago Kapital”) meddelar att övertilldelningsoptionen avseende 90,000 B-aktier i RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”Bolaget”) ej utnyttjas och att stabiliseringsåtgärder har utförts i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden har avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) har Lago Kapital Oy haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Lago Kapital har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan. Kontaktperson på Lago Kapital är Jani Koskell, telefon +358 10 320 8955.

Stabiliseringsinformation
EmittentRanLOS AB (publ)
InstrumentAktie (ISIN SE0019762147)
Erbjudande600 000 Aktier
Övertilldelningsoption90 000 Aktier
Erbjudande pris25,00 SEK
TickerRLOS B
StabiliseringsansvarigLago Kapital Oy
Stabiliseringsåtgärder: 
DatumKvantitetPris (högsta)Pris (lägsta)Pris (volymviktat genomsnitt)ValutaHandelsplats
31.3.202334 03924,7723,00524,0842SEKNasdaq First North Growth Market
3.4.20236 20024,0022,9023,4065SEKNasdaq First North Growth Market
4.4.202320 77422,8020,2021,1192SEKNasdaq First North Growth Market
5.4.202328 98721,8019,7020,9616SEKNasdaq First North Growth Market

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louice Rosdahl VD, RanLOS AB (publ)
E-post: louice.rosdahl@ranlos.com
Telefon: +46 (0) 730-81 99 91

Om RanLOS

RanLOS grundades 2016 av professor Per-Simon Kildal (1951-2016), en av de främsta antennexperterna i världen. Professor Kildal grundade även bolagen Gapwaves och Bluetest. Han hade en idé om ett enkelt och kostnadseffektivt mätsystem för testning av antennsystem och connectivity.

Såväl RanLOS hårdvara som mjukvara baseras på flera års forskning och har bland annat validerats i olika Vinnovaprojekt med Volvo Cars, AB Volvo, RISE och Lunds universitet. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från RanLOS eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis “avser”, “siktar på”, “förväntar”, “förutser”, “kan”, “uppskattar”, “planerar”, “beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig vardepapperslagstiftning.

Other news & articles